ODPRTO VSAK DAN 5-24h, RECEP. PON-PET 17-20h

040 386 977

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

1. člen

Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNPP) in Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot).

Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji poslovanja, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika (OZ), Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot).

2. člen

Ob vpisu v fitnes obiskovalec izpolni “pristopno izjavo/prijavnico”, ki ima pravno veljavo sklenjene pogodbe o članstvu med Fitness centrom TOP, ki ga upravlja podjetje “TOP CARBON” d.o.o., Breznica 32, 4274 Žirovnica, in med obiskovalcem, ki se vpisuje. S podpisom “pristopne izjave/prijavnice” obiskovalec (v nadaljevanju: “član”) potrjuje, da je seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja (na voljo pri recepciji in na spletni strani fitnesa) in s hišnim redom (objavljenim v prostorih fitnesa), ter ju kot taka sprejema.

Član na podlagi sklenjene članske pogodbe poravna članarino skladno z javno objavljenim cenikom Fitness centra TOP. Neizkoriščene storitve po krivdi člana zapadejo tako, da neizkoriščene storitve določenega dne ni mogoče prenesti na druge dni.

3. člen

Fitness center TOP in njegovi zaposleni ne morejo prevzeti nobene odgovornosti iz naslova poškodb, poslabšanja zdravja, uničenja stvari člana ali drugih negativnih posledic, ki nastanejo pri vadbi, ali kot posledica vadbe v fitnesu ali uporabe fitnesa tudi v primeru, da so bili seznanjeni z omejitvami, zdravstvenimi težavami ali posebnimi zdravniškimi navodili posameznega člana oziroma uporabnika storitev.

Član je z napravami in predmeti v fitnesu dolžan ravnati skrbno in v skladu z navodili na napravah, splošnimi pogoji poslovanja, hišnim redom in ustnimi ali pisnimi navodili osebja fitnesa.

V primeru naklepne ali iz malomarnosti povzročene škode na lastnini fitnesa in lastnini stvari drugih članov, nosi stroške popravila ali nakupa novih stvari tisti, ki je škodo povzročil. V takih primerih lahko Fitness center TOP ravna v skladu s 6. členom splošnih pogojev poslovanja.

4. člen

Član soglaša, da zaradi manjših omejitev uporabe storitev po članski pogodbi (kot na primer okvare posameznih fitnes naprav in pripomočkov, zasedenosti posameznih fitnes naprav in pripomočkov) nima pravice predčasno odpovedati članske pogodbe in iz tega naslova zahtevati vračila že vplačane članarine ali zahtevati kakršnekoli odškodnine.

Član na podlagi članske pogodbe ni vedno in v vsakem trenutku upravičen do uporabe vseh naprav in pripomočkov, kot na primer, če druga oseba v tistem trenutku uporablja napravo ali pripomoček.

Za izgubljene, odtujene in uničene predmete člana, Fitness center TOP ne prevzema odgovornosti.

5. člen

Fitness center TOP se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov člana pred izgubo, zlorabo ali nepooblaščenim dostopom v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVPot).

6. člen

Fitness center TOP si pridržuje pravico, da zaradi razlogov na strani člana brez odpovednega roka kadarkoli odstopi od članske pogodbe s pisnim aktom, ki ga vroči v skladu z 9. členom splošnih pogojev poslovanja. Takšni razlogi na strani člana so predvsem:

a) hujše kršitve splošnih pogojev poslovanja ali hišnega reda s strani člana, v obsegu intenzivnosti kot npr. grožnja, fizični napad, spolno nadlegovanje, tatvina, namerno uničevanje opreme, itd., ki še ne izpolnjujejo vseh znakov storitve kaznivega dejanja,

b) namerna zloraba članske izkaznice s strani člana,

c) storitev dejanja, ki izpolnjuje zakonske znake kaznivega dejanja ali prekrška (predvsem s področij proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, omejevanja uporabe tobačnih izdelkov, nalezljivih bolezni, eksplozivov in pirotehničnih sredstev, orožja, varstva javnega reda in miru) proti Fitness centru TOP, drugemu članu ali osebju fitnesa.

Osebje fitnesa lahko članu že ob prvi kršitvi iz tega člena trajno prepove in prepreči dostop v prostore fitnesa, naknadno pa s pisnim aktom članu odpove pogodbo o članstvu, ga izpiše iz evidence članov in zahteva morebitne stroške ali odškodnino. V kolikor je član že poravnal članarino vnaprej, v primeru odpovedi članske pogodbe po tem odstavku ni upravičen do povračila že vplačanih zneskov.

7. člen

V primeru sledečih kršitev ima član pravico, da kadarkoli odstopi od članske pogodbe brez odpovednega roka:

a) če mu Fitness center TOP ne omogoča koriščenja uslug in storitev fitnes centra pet dni zaporedoma brez utemeljenega razloga. Utemeljeni razlogi so na primer: zaprtje fitnes studia zaradi praznikov in dela prostih dni, zaradi naravne nesreče ali višje sile, zaradi ukrepov javnih organov, itd.

b) če Fitness center TOP ali osebje fitnesa stori dejanje, ki izpolnjuje zakonske znake kaznivega dejanja ali prekrška (predvsem s področij proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, omejevanja uporabe tobačnih izdelkov, nalezljivih bolezni) proti članu.

V primeru odstopa od članske pogodbe po tem členu je član upravičen od Fitness centra TOP zahtevati vračilo že vplačane članarine.

8. člen

Članska pogodba lahko miruje v kolikor za to obstojijo utemeljeni razlogi in sicer v primeru nosečnosti ali bolezni nad 30 dni. Član lahko zaprosi za mirovanje članske pogodbe s pisnim predlogom, ki ga pošlje na elektronski naslov: topfitness.stular@gmail.com ali po pošti na naslov Fitness centra TOP. Član mora predlogu priložiti ustrezno zdravniško potrdilo, ki ga je izdal zdravnik.

9. člen

Ustni dogovori med osebjem Fitness centra TOP in članom niso zavezujoči in nimajo pravne veljave. Vsako uveljavljanje pravic s strani ene stranke članske pogodbe se mora nasprotni stranki pogodbe vročiti v pisni obliki, razen v nujnih in izrednih primerih, ko to ni mogoče, ali pa je ustno uveljavljanje pravic nujno potrebno, da se odvrne nevarnost za ljudi ali premoženje.

Z vročitvijo po članski pogodbi se smatra vročitev članu na naslov, ki ga je navedel v “pristopni izjavi/prijavnici” (naslov stalnega ali začasnega prebivališča) in na e-poštni naslov, če ga je član navedel. V primeru, da član ne prevzame priporočeno poslanega dokumenta ali da zavrne sprejem, nastopi fikcija vročitve poštne pošiljke. Če član s svojim dejanjem ali opustitvijo prepreči vročitev dokumenta in dokument vrne pošiljatelju kot nevročen, posledice vročitve nastanejo na dan, ko je dokument oziroma pošiljka vrnjena. Posledice vročitve nastanejo tudi takrat, ko član zavrne prevzem dokumenta, in sicer z dnem vračila le-tega.

10. člen

Fitness center TOP si pridržuje pravico do spremembe ali dopolnitve določil splošnih pogojev poslovanja. Sprememba ali dopolnitev splošnih pogojev poslovanja je veljavna z dnem objave novega popolnega izvoda splošnih pogojev poslovanja na spletni strani Fitness centra TOP in v prostorih fitnesa.

11. člen

Pravni odnosi, ki izhajajo iz pogodbe o članstvu, vključno s splošnimi pogoji poslovanja, se urejajo s pravnim redom Republike Slovenije. Fitness center TOP in član soglašata, da bosta poskušala vse spore te članske pogodbe reševati sporazumno. V kolikor sporazumna rešitev spora ne bo mogoča, za vse spore iz te pogodbe in pogodbenega odnosa dogovorita pristojnost stvarno in krajevno pristojnega sodišča.

Fitness center TOP